Menetelmä

Tanssi-innostaminen® on taiteellis-pedagoginen menetelmä, jonka tarkoituksena on elähdyttää sekä yksilöitä että yhteisöjä kehollisten harjoitteiden avulla.

Tanssi-innostamisessa ei ole kyse minkään tietyn tanssitekniikan opettelusta tai tanssilajin hallinnasta, vaan kehotietoisuuden laajentamisesta ja oman ilmaisun löytämisestä tanssi-improvisaatioharjoitusten avulla. Tanssi-innostaminen on sellaista tanssillista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on löytää kunkin oma luonteva tapa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla, mutta myös tutkia omaa minuutta sekä minän suhdetta toiseen ja ympäröivään maailmaan.

Tanssi-innostaminen ei ole vain tanssiin innostamista vaan myös tanssilla innostamista.

Tanssi-innostamisella ei ole vain taiteellisia vaan myös sosiaalisia, poliittisia ja eettisiä tavoitteita. Innostamisella pyritään keskeisesti kulttuurisen demokratian saavuttamiseen, kun ihminen, myös lapsi ja nuori, tunnustetaan aktiiviseksi toimijaksi ja oman kulttuurinsa tuottajaksi.

Tanssi-innostamisen lähtökohtana on holistinen ihmiskäsitys: se on paluuta kokonaiseen ihmisyyteen, mielen ja kehon yhteyteen. Siihen kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen oman kehon ja liikkeen kunnioittaminen – sellaisena kuin se on.

Tanssi-innostaminen® on rekisteröity menetelmä ja sen käyttöä valvoo tavaramerkin haltija Raisa Foster.

Tanssi-innostaminen on FT Raisa Fosterin väitöskirjassaan (The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality. 2012.) teoretisoima menetelmä.

Väitöskirja
Tanssi-innostamisen tutkimus jatkuu Koneen Säätiön rahoittamassa Art-Eco-hankkeessa monitieteisessä ja -ammatillisessa yhteistyössä vuosina 2015-2017.

Art-Eco-hanke